Go. Travel. Travel the world. See new people, see new places. Find excitement, find new truth, find inspiration, find beauty, find other kinds of happiness. I travelled from Varna to Sofia then to Barcelona, back to Sofia and then Split. Just came back from a 24 – hour road trip with my small red car. From the Dalmatian coast to the Black sea coast. Went through sun, went through snow, fog and wind. Closed highways left us with no other choice than to change the route and see new beauty and rainbows following us along the way. But the best thing in the end is to come back home from the long drive, not being able to feel your finger tips, with your eyes half shut and almost dreaming instead of seeing from total exhaustion and to find that somebody is waiting for you.


Пътувай. Обиколи света. Срещни нови хора, виж нови места. Намери вълнение, нови истини, вдъхновение, красота и щастие. Пътувах от Варна до София, после до Барселона, обратно до София и после Сплит, Хърватска. Точно се върнах от 24-часово пътуване с моята малка червена кола. От Далматинското крайбрежие до Черноморието. Минах през слънце, сняг, мъгла и вятър. Затворени магистрали не ни оставиха друг избор, освен да променим маршрута и да видим нови красоти и дъга да ни следва по целия път. Но най-хубавото нещо е да се прибереш накрая след дългия път, да не можеш да си усещаш пръстите, с очи наполвина затворени от тотално изтощение и да откриеш, че някой те чака.

Shot on film – Mamiya 7II

    

 

Split, Croatia